Štatistické parametre

Čo je zistené

História drvičov

Prvá aplikácia v 30. rokoch v USA. Percento domácností používajúcich drviče: USA 50 %, Stredná Amerika 5 %, Veľká Británia 4 %, Austrália 5 % (údaje z r. 1987 – dnes v USA až 80 %).

Čistiarne odpadových vôd

Podľa niekoľkých štúdií nedošlo po inštalácii drvičov k podstatnému zvýšeniu nákladov na odstraňovanie kalov v čističkách odp. vôd. Napriek tomu, že vzrastie obsah pevných látok v odpadových vodách, prevádzka čističiek tým nie je ovplyvnená, pretože tieto látky sú organického pôvodu.

Hlodavce, hmyz, baktérie

Inštalácia drvičov zníži výskyt hlodavcov, otravného hmyzu a baktérií vo všetkých miestach, kde bežne dochádza ku koncentrácii biolog. odpadu.

Hlučnosť

Hlučnosť drviča sa pohybuje od 60 do 90 dB podľa druhu prevádzky (od behu naprázdno po drvenie kostí). Chod naprázdno 60 dB, chod s prietokom vody 63 dB, drvenie kostí s prietokom vody 90 dB. Porovnanie s inými kuchynskými prístrojmi: mixér 65 – 87 dB, vysávač 60 – 75 dB, chladnička 47 – 67 dB.

Kanalizácia – spád

Rýchlosť prúdenia v odpadovom potrubí s priemerom 20,3 cm by sa mala pohybovať okolo 0,21 m/s, aby nedošlo k nežiaducemu usadzovaniu rozdrveného organického materiálu.

Odpad triedenie

Z ekologického hľadiska predstavuje používanie drvičov tzv. triedenie odpadkov v zdroji. Dochádza k oddeleniu vlhkej a suchej frakcie odpadu.

Prevádzkové náklady

Zvýšenie spotreby vody v priemernej 4-člennej domácnosti o cca 5,5 l/drvič za deň, el. energie o 0,050 kWh/drvič za deň.

Porovnanie spotreby vody s inými zariadeniami:

  • WC - 6 l / osobu a deň
  • Kúpelňa - 35 l / osobu a deň
  • Umývanie riadu - 12 l / osobu a deň
  • Práčka - 38 l / osobu a deň

Mesačné náklady na prevádzku drviča (el. energia a voda 9,50 Sk/domácnosť so štyrmi osobami na mesiac). Súčasne sa znížia náklady na odvoz tuhého domového odpadu. Náklady na odvoz TDO rastú rýchlejšie než ceny el. energie a vody.

Septiky

Rozkladné procesy prebiehajúce v septiku nie sú inštaláciou drviča nepriaznivo ovplyvnené. Nároky na kapacitu septiku sa zvýšia o 2,7 %.

Odpadové vody – zloženie

Stupeň organického znečistenia:

  • BSK 5 - 22%
  • nerozpustné látky - 24,5%
  • dusík - 5,3%
  • fosfor - 2,5%
  • tuky - 5,4%

(100 % osadenie znamená vo všetkých domácnostiach. Tieto percentá sa, samozrejme, znižujú podľa % osadenia.)

Skládky – vplyv

Približne 35 % odpadu z domácnosti je organického pôvodu a môže byť likvidovaných v drvičoch. O toto množstvo sa môže znížiť množstvo odpadu odchádzajúceho z domácnosti.

Spaľovne

Drviče výrazne znížia obsah vlhkého organického materiálu v spaľovanom odpade. Dôjde k zníženiu objemu usadenín o 17 - 19%.

Voda – spotreba

6 nezávislých štúdií uskutočnených v rokoch 1966 – 1984 uvádza dennú spotrebu vody pre drvič od 3 do 6,64 l, to je 1,7 – 2,7 % vody spotrebovanej v domácnosti.

Zápach

Okamžité odstránenie biologického odpadu znemožňuje rozkladné procesy v nádobách na odpadky a tým znižuje zápach v kuchyni.

Hlodavce – výskyt v kanalizácii

Nemôžu sa kŕmiť látkami rozpustenými vo vode. Naopak, nerozdrvené zvyšky splachované do WC prinášajú množstvo potravy pre tieto hlodavce.

Upchávanie odpadu

Skúškami bolo preukázané, že kanalizácia osadená drvičom má priaznivejšie podmienky pre prietok vody než kanalizácia bez drviča. Naopak, drvené kosti alebo škrupinky majú vo vnútri kanalizácie čistiacu funkciu.

Drviče organického odpadu zn. EcoMaster majú veľmi nízke prevádzkové náklady, v priemernej 4-člennej domácnosti cca 4 litre vody na deň (pre porovnanie jedno spláchnutie WC 6 litrov vody). Spotreba elektrickej energie za mesiac je porovnateľná, ako keby ste raz za mesiac na hodinu rozsvietili 100 W žiarovku. Mesačné náklady na prevádzku drviča (el. energie a voda) = 9,50 Sk/domácnosť so 4 osobami za mesiac.