Certifikát a vyhlásenie

Certifikácia drvičov


EcoMaster

pdf logo(PDF: 408 KB)

Všetky modely drvičov EcoMaster boli testované v BAY AREA COMPLIANCE LABORATORY CORPORATION, 230 Commercial Street, Sunnyvale, CA 94085

Normy drvičov odpadkov

Každý výrobok je na dátovom štítku opatrený značkou CE.

Označenie CE vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup.

Pri výrobkoch, ktoré sú v harmonizovanej sfére, nie je nutné zákazníkovi okrem návodu na použitie odovzdávať ďalšie dokumenty. Skutočnosť, že bola posúdená zhoda, označuje značka CE na výrobku. Výnimku tvoria niektoré výrobky, pri ktorých príslušné NV stanoví povinnosť odovzdať zákazníkovi niektoré ďalšie dokumenty (napr. ES Vyhlásenie o zhode). Pri neharmonizovanej sfére (napr. niektoré stavebné výrobky) sa výrobky značkou CE neoznačujú.

Vyhlásenie o zhode a doklady o použitom spôsobe posúdenia zhody je výrobca alebo dovozca povinný predkladať len orgánu dozoru (ČOI). Túto povinnosť má výrobca alebo dovozca ešte 10 rokov po ukončení výroby alebo dovozu výrobku (tento čas môže byť nariadením vlády pri niektorých výrobkoch určený odlišne). Pokiaľ výrobca alebo dovozca poskytuje vyhlásenie o zhode aj ďalším osobám, nič neporušuje, ale túto povinnosť nemá. Výnimkou sú niektoré druhy výrobkov, napr. strojné zariadenia, kde príslušné NV stanovuje povinnosť vyhlásenie o zhode k výrobku priložiť.

Čo je to vlastne Vyhlásenie o zhode?

Vyhlásenie o zhode je písomné uistenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v ČR a SR a že bol dodržaný stanovený postup pri posúdení zhody. Postup pri posúdení zhody stanoví zákon 22/1997 Zb. v platnom znení a príslušnom nariadení vlády (NV).

Aký je rozdiel medzi Vyhlásením o zhode a ES Vyhlásením o zhode?

Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výrobky, ktoré nie sú v harmonizovanej sfére s EÚ. Ide napríklad o niektoré stavebné výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Zb. ES Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výrobky v harmonizovanej sfére.

Aktuálne znenie zákona č. 22/1997 Sb.

zo dňa 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a zmeny a doplnenia niektorých zákonov.

pdf logo(PDF: 150 KB) formát k tlači A4